DASK

Deprem hasarını hangi poliçe öder?

Deprem yaşandığında eğer sigortalının birden fazla deprem teminati içeren sigortası olabilir. Deprem riskine karşılık zorunlu deprem sigortası (DASK) yaptırmanın yanı sıra, konut sigortasında da ilgili teminat eklenebilmektedir

Zorunlu Deprem Sigortası hangi hasarları öder?

Zorunlu Deprem Sigortası bir vergi türü değildir. Depremin yol açtığı zararın karşılanmasını sağlayan bir sigorta ürünüdür.

Zorunlu Deprem Sigortası bir tür vergi midir?

Zorunlu Deprem Sigortası bir vergi türü değildir. Depremin yol açtığı zararın karşılanmasını sağlayan bir sigorta ürünüdür.

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak için gerekli bilgi ve belgeler nelerdir?


 • açık adres (ya da UAVT KODU)
 • tapu sahibinin tc kimlik numarası / vergi numarası
 • brut m2
 • bina inşaa tamamlanma yılı
 • bina yapı tarzı
 • bina toplam kat sayısı
 • ilgili adresin bulunduğu kat bilgisi
 • tapudan ada-pafta-parsel numaraları

Zorunlu Deprem Sigortası' nın kapsamı dışında olan binalar var mıdır?

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
 • Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
 • Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,
 • 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar bu sigortanın kapsamında değildir.

Zorunlu Deprem Sigortası' nın kapsamadığı riskler var mıdır?

 • Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
 • Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri başka ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı ve dolaysız zararlar,
 • Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
 • Manevi tazminat talepleri,

Tapusu alınmamış kooperatif konutları için Zorunlu Deprem Sigortası düzenlenebilir mi?

Kooperatiften tapu bilgileri alınarak Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılabilir.

İnşaa halindeki konutlar için Zorunlu Deprem Sigortası düzenlenebilir mi?

İnşaatı henüz bitmemiş konutlar için sigortalama işlemi yapılmaz.

Tapuda mesken olarak kayıtlı işyerine Zorunlu Deprem Sigortası düzenlenebilir mi?

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına girer.

İşyerleri Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında mıdır?

Zorunlu Deprem Sigortası‘nın Genel Şartlar A-2 Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar maddesi gereği; tamamı ticarî veya sınaî amaçla kullanılan binalar, Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır. Ancak, mesken olarak inşa edilmiş binaların (apartmanların) içinde yer alan ve ticarethane, dükkân, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler için Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gereklidir.

Sadece arsa tapusu olan konutlar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında mıdır?

Bağımsız mülkiyete konu olup olmadığına veya kat irtifakının tesis edilip edilmediğine bakılmaksızın tapu kaydında arsa veya tarla vasfı ile kayıtlı bulunan mesken olarak inşa edilmiş binalar 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereği zorunlu deprem sigortası kapsamına dahildir. Bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası poliçelerinde muafiyet uygulanır mı?

Sigorta muafiyeti, zorunlu deprem sigortası poliçelerinde de uygulanmaktadır. Zorunlu deprem sigortasında her bir hasar için %2 muafiyet uygulanır. Bu demektir ki poliçe bedelinin %2’sini aşmayan maddi hasarlardan sigorta şirketi muaftır ve bu bedeli aşmamış zararları sigorta karşılamamaktadır

Zorunlu Deprem Sigortası' nda sigortalı ile sigorta ettirenin birbirinden farkı nedir?

DASK sigortasında sigorta ettiren ödemeyi yapan kişi yani, sigorta sözleşmesini yapan ve prim ödeme sorumluluğunu taşıyan kişidir; sigortalı ise sigortadan yararlanan, tapuda ismi olan kişi ya da kişilerdir. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabileceği gibi, farklı kişiler de olabilir. Sigortalı herhangi bir hasar durumunda giderleri teminat altına alınmış kişidir. Sigortalı, konut başkası tarafından sigortalansa bile tazminata hak kazanan kişidir.

Zorunlu Deprem Sigortası eşyalar için de teminat verir mi?

Zorunlu Deprem Sigortası sadece binaları kapsamaktadır

Hasar ihbarı nereye yapılır?

Hasarın öğrenildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde Doğal Afet Sigortaları Kurumuna veya poliçeyi düzenleyen sigorta şirketinin Genel Md.lüğüne, Bölge Md.lüğüne veya Yetkili Acentelerine ihbarda bulunulabilir.

Zorunlu Deprem Sigortası için kontrol noktaları hangi kurumlardır?

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince tapu ve elektrik/ su aboneliği işlemleri için Zorunlu Deprem Sigortası şartı aranır.

Zorunlu Deprem Sigortası yapılmış bir yerin satışı durumunda nasıl bir düzenleme yapılmalıdır?

Zorunlu deprem sigortası poliçe süresi içinde menfaat sahibi değişirse, sigortanın hükmü devam eder. Bu durumda, sigorta ettiren (örneğin evin ilk sahibi) ve sigortanın varlığını öğrenen yeni hak sahibi, durumu 15 gün içinde DASK'a veya sözleşmeye aracılık yapan sigorta şirketine bildirmekle yükümlüdür.